روستای گردشگری اصفهک:
خراسان جنوبی، شهرستان طبس، روستای اصفهک

info@esfahk.ir/

09132533442 (رزرواسیون) - آقای یعقوبی

محل نقشه