ساختارهای زنده خشت (اصفهک) بخش دوم زمان4 تیرماه 1397

ساختارهای زنده خشت (اصفهک) بخش دوم

شرح دوره:

برای دستیابی به دانشی که طی قرن‌ها تلاش انسان برای زیستن در شرایط سخت اقلیمی کویر به دست آمده، راه کوتاه نیست. شناخت نیازمند ایستادن، صبر داشتن و مشاهده است. داشتنِ مساله، چراییِ شناخت را روشن می‌کند. برداشتن گامی به پیش مستلزم دانستن مسیر است. مسیر که خطی‌ست پیوسته، میان گذشته و آینده. در این میان شتاب عجله‌ی کوچکی‌ست که در دورنما حذف خواهد شد. ما شتاب نمیکنیم، تنها به سرعتی که لازمه‌ی حرکت است پایبندیم.
ما راهمان را از دو سال پیش با برگزاری کارگاه شعف میرایی آغاز کرده‌ایم. دومین کارگاه "ساختارهای زنده" قدم بعدی در امتداد همین مسیر است. ما در این کارگاه شناخت را از ماده شروع می‌کنیم؛ از خاک.  طراحی را از جزء شروع میکنیم؛ از خشت. و برای ساخت از موجودی آشنا کمک میگیریم، دست های خودمان؛ از انسان. صورت مساله طراحی ما در این دوره یکی از نیاز‌های اهالی اصفهک است. ساخته‌ای که در پاسخ به نیازی واقعی‌ست و پس از پایان ساخت، حیاتش با مراقبت و استفاده مردم اصفهک ادامه‌دار خواهد شد.